QUGAR bvba

RPR Gent, Afdeling Dendermonde

BTW BE 0887.910.086

 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepe­lijk aanvaard.  Andersluidende voorwaarden uitgaande van de koper worden als niet-bestaande beschouwd.  Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoof­delijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortspruitend uit deze algeme­ne verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 2 – LEVERING

Leveringen geschieden af magazijn.  Voor speciale verpakkingen kunnen verpakkingskosten worden aangerekend.   Wij behouden ons het recht voor bestelde goederen zonder opgave van reden, onder rembours te leveren of voor de verzending betaling te vragen.  De hierdoor ontstane incassokosten zijn voor rekening van de koper. Alle risico’s die de koopwaar kunnen lopen, zijn ten laste van de koper vanaf het ogenblik dat die koopwaar ter zijner beschikking gesteld is op de zetel van de vennootschap of bij de producent.  De orders worden zo snel mogelijk uitgevoerd.  Onze leveringstermijnen worden vastgesteld in functie van de termijnen die door onze eigen leveranciers worden opgelegd en kunnen zonder voorafgaande kennisge­ving worden verlengd.  De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend en geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade veroorzaakt door vertraging in de levering.  Evenmin kan dit aanleiding geven tot koopvernietiging, boete of schadevergoeding, welke ook de oorzaak van de vertraging is.  Indien vooraf en schriftelijk een uitkering van schadevergoeding overeengekomen werd, zal het bedrag van deze vergoeding nooit 10 % van de globale prijs mogen overschrijden.  Wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht van de door ons geleverde goederen voor tot datum van volledige betaling van het ons verschuldigde saldo.  De koper verbindt zich de hem door ons geleverde goederen in goede staat te behouden tot aan hun volledige betaling.  Voor breuk tijdens de verzending kan door ons geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.

Indien orders niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden.

Tevens behouden wij ons het recht voor om de goederen te factureren naargelang van de levering, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn.

ARTIKEL 3 – BESTELLINGEN

Wanneer de hoeveelheid stukken op de zendnota meer of minder bedraagt dan de hoeveelheid stukken op de oorspronkelijke bestelbon, verplicht de koper zich tot afname zolang de afwijking niet meer bedraagt dan 5 % van de hoeveelheid vermeld op de oorspronkelijke bestelbon.

Wanneer de koper wenst te werken op afroep, engageert hij zich om de voorraad stukken en onderdelen, nodig om de batchgrootte te waarborgen, volledig af te nemen wanneer zich een editiewijziging of stopzetting voordoet.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, en kunnen nooit enige verbintenis meebrengen.  De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen, exclusief BTW en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door ons aangepast worden.

De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbe­houd van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnor­ma­le prijsverho­gingen, ons door de leveran­ciers opgelegd.  In die gevallen zullen de bestellingen gefactu­reerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, ongeacht de prijs waarvoor ze werden beves­tigd.

Prijsherzieningen omwille van materiaalschommelingen worden 3-maandelijks geëvalueerd.  Wanneer de index van de materiaalprijs niet meer dan 2% stijgt, wordt er geen herziening voorzien.  De index wordt bepaald op basis van de informatie van de overheid.

ARTIKEL 5 – ANNULERING

Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname.  Bij eventuele annulatie van de bestelling blijft het ons volledig vrij hetzij de afname en de volledige beta­ling der bestel­ling, hetzij een schadeloos­stelling van 30 % op de bestellingssom te eisen, hetzij de kosten van de productie en goederen te facturen in dat stadium op het tijdsstip van de annulatie, zonder enige verplichting van de verkoper enige schade aan te tonen.  Wij behouden ons het recht voor om voor en tijdens de uitvoe­ring van een bestel­ling, waarborgen van de koper te eisen.  In geval van weigering vanwege de koper om daaraan te vol­doen, hebben wij het recht de levering te staken of geheel of gedeeltelijk te annuleren.

ARTIKEL 6 – GARANTIE & KLACHTEN

Alle klachten dienen ons op straffe van verval schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend te bereiken binnen de drie dagen na datum van levering, en alleszins voor het gebruik of de wederverkoop van de goederen.  Niet-overeenstemming van de stukken moet op het ogenblik van de levering worden gemeld.  Indien goederen enige vorm van klacht in zich drager gestipuleerd door de koper, is de koper niet vrij de kwestisieuse goederen te verkopen, verhandelen of vervreemden en dienen naar onze magazijnen te worden teruggekeerd. Geen enkele klacht machtigt de koper ertoe de betaling uit te stellen noch de modaliteiten ervan te wijzigen.  Elke actie met betrekking tot verborgen gebreken zal slechts aanvaardbaar zijn binnen de termijn van één maand volgend op de ontvangst van de goederen.

In geval van enige klacht, dient de koper de kwestieuze goederen ter onzer beschikking te houden en zich ervan te onthouden ze zonder onze voorafgaan­de toestemming te ont­vreemden, te herstellen of te verwerken.  Bij gebreke zal de koper geacht worden van zijn klacht afgezien te hebben en derhalve de goederen aanvaard te hebben.  In alle andere gevallen kunnen wij geenszins verantwoorde­lijk worden gesteld wegens enig verborgen gebrek van de koopwaar.  Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de meerschade die de koper, zijn personeel, zijn zaken of derden zouden kunnen lijden ingevolge deze gegrond bevonden gebreken.  Ruimere aanspraken kunnen slechts tegen ons geldend gemaakt worden indien het zou gaan om verborgen gebreken waarvan bewezen wordt dat zij de leidende organen van onze vennootschap bekend waren.

In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade veroor­zaakt door het weghalen van het oude toestel.  De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur. Indien door ons geleverde materialen binnen de garantieperiode defect gaan, en na onderzoek in ons labo blijkt dat de oorzaak niet te wijten is aan overmacht (bliksem, overspanning, e.d.) of aan ondeskundig gebruik, dan worden de materialen vervangen of hersteld onder garantie.  De garantie dekt geen werkuren of transportkosten.  De garantieperiodes van onze producten zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

ARTIKEL 7 – BETALINGEN

Elke factuur die ons niet binnen de acht dagen teruggezonden wordt, is verondersteld door de klant aanvaard te zijn.  Behoudens uitdrukkelijke afwijking, dienen al onze facturen contant betaald te worden.  Alle mogelijke rechten en taksen, BTW of douanekosten, huidige of toekomstige, vallen ten laste van de koper.  Onze facturen dienen steeds netto en zonder korting op de zetel van de vennootschap betaald te worden.

De betalingen gedaan aan onze agenten en personeel of aan personen die deel uitmaken van transportfirma’s zijn slechts geldig na inning via onze bankrekening.  De verkoper is ten allen tijde gerechtigd, een voorafbetaling en een contante betaling voor het saldo bij aflevering van de goederen te vragen.  Bij niet-betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder ingebre­kestel­ling, buiten een intrest van 1 % per maand op de verschuldigde sommen, eveneens een forfaitaire onverminderbare schadevergoeding verschul­digd zijn van 15 % op het bedrag van de factuur, met een minimum van € 125 per factuur.   Tevens behou­den wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen.

De door ons gegeven waarborgen vervallen van rechtswege van zodra één enkele betaling op zijn vervaldag niet vereffend wordt.  Zonder uitdrukkelijke overeenkomst op het ogenblik van de bestelling, mag door de koper geen enkele som achtergehouden worden ten titel van waarborg.

ARTIKEL 8 – RETOURZENDINGEN

Goederen worden alleen teruggenomen na akkoordbevinding van de directie.  Alle goederen, welke retour, dan wel ter reparatie worden toegezonden, dienen franco te worden geleverd op de maatschappelijke zetel.  De zending dient tevoren te worden aangemeld.  Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden zonder meer geweigerd.  Retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een pakbon, waarop nummer en datum van onze pakbon en factuur vermeld zijn.  Indien naar aanleiding van een retourzending een kredietnota volgt, dan zal deze geen rekening houden met de plaatsgevonden prijswijziging. Wij behouden ons het recht voor wegens behandeling en administratiekosten een percentage in rekening te brengen.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende leveringstermijn overeengekomen werd, zullen wij in geval van buitengewone omstandigheden zoals oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of vernietiging, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder ons personeel of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of bij de fabrikanten of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de produktie, tekortkoming door onze onderleveranciers, enz. deze opsomming zijnde niet beperkend, steeds het recht hebben, hetzij de levering op te schorten totdat bedoelde omstandigheden een einde genomen hebben, mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken zonder dat noch in het ene, noch in het andere geval, de koper enigerlei recht op schadevergoeding zou kunnen laten gelden.

ARTIKEL 10 – PROTOTYPES – MATRIJZEN – CONCEPTEN

Prototypes gemaakt voor onze klanten om over te kunnen gaan tot een presentatie en/of productie worden aangerekend maar blijven eigendom van het bedrijf QUGAR bvba. Evenals gereedschappen aangemaakt voor het vervaardigen van een product of het toelaten van een productie worden aangerekend maar blijven eigendom van het bedrijf QUGAR bvba. Concepten door QUGAR bedacht, geschetst, uitgetekend of in beeld gebracht door enig welke vorm of medium zijn eigendom van QUGAR bvba. Deze staan onder de bescherming van auteursorganisaties die er over waken dat deze concepten en onze eigen producten onder geen enkele vorm worden gereproduceerd. Hier gelden de auteursrechtenwetgeving.

Prototypes gemaakt voor onze klanten met hun bestanden voortspruitende uit hun concepten en creaties worden als goederen omschreven en blijven deze bestanden de eigendom van de klant. De in bewaring houden op vraag van de klant van zijn bestanden gaan gepaard met kosten van opslag en worden berekend volgens de kwantiteit aan ruimte zowel fysische als digitaal op onze digitale dragers. Bij niet uitdrukkelijke vraag tot bewaring  van digitale bestanden van de klant worden zijn bestanden 1 maand na levering van zijn goederen vernietigd of gewist.

ARTIKEL 11 – DIGITALE BESTANDEN

De digitale bestanden die door ons worden gemaakt voor zowel onze producten als producten voor derden zijn en blijven eigendom van het bedrijf QUGAR, deze worden aanzien als gereedschappen en vallen onder ART. 10 voorwat kosten en eigendom betreft. Kosten kunnen worden aangerekend voor bestanden die niet in een compatibele versie worden aangeleverd passende op onze gebruikte software. Deze kosten worden in een offerte toegelicht. Bestanden van klanten zie ART 10.

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 : Bestelling

Onze bestelling moet bevestigd worden door de leverancier binnen de 7 dagen, en zal vermelden prijs en leveringstermijn binnen dewelke de stukken zullen geleverd worden.

Artikel 2 : Uitvoering en ontvangst

De bestelde stukken moeten worden uitgevoerd in de materialen en afmetingen met inachtneming van toleranties op het plan of op deze bestelling.  De stukken die niet met de vereiste aanduidingen overeenstemmen, worden teruggestuurd.  De betaling van een tegenwaarde van de teruggestuurde stukken kan tijdelijk opgeheven worden.

Artikel 3 : Leveringstermijnen

De gevraagde hoeveelheden moeten geleverd worden voor de gestelde datum : indien de gestelde leveringstermijn overschreden wordt, behouden wij ons het recht voor de bestelling te annuleren.

Artikel 4 : Verpakking

De stukken moeten worden voorzien van een zodanige verpakking, dat ze gedurende het vervoer niet kunnen beschadigd worden.  Wij behouden ons het recht voor van onze betalingen de waarde af te houden van de aangerichte schade tengevolge van slechte verpakking.

Artikel 5 : Verzending

Iedere levering moet vergezeld zijn met de verzendingsnota die de inhoud detailleert, het aantal verpakkingen aanduidt, alsook het gewicht.

Artikel 6 : Betaling

Tenzij een andersluidend bericht, zal iedere betaling geschieden via overschrijving op de bankrekening van de leverancier, 60 dagen einde maand volgend op de ontvangst van de factuur.  Facturen mogen niet eerder worden opgesteld dan dat de goederen geleverd worden.  Wij behouden ons het recht voor om te betalen binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur onder aftrok van 3% voor contante betaling.

GESCHILLEN

Voor alle geschillen of rechtsvorderingen zijn alleen de Recht­banken van Gent bevoegd.  Het uitschrijven van een wissel op de koper doet geen afbreuk aan deze bepaling.